Polityka w zakresie przetwarzania danych osobowych
1 Przepisy ogólne
Niniejsza polityka dotycząca przetwarzania danych osobowych została sporządzona zgodnie z wymogami ustawy federalnej z dnia 27.07.2006 r. Nr 152-FZ "O danych osobowych" (dalej - Ustawa o danych osobowych) i określa kolejność przetwarzania danych osobowych oraz środki zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych, podejmowane przez Moskalchuk Timofey (dalej - Operator).
1.1 Podstawowym celem i warunkiem prowadzenia działalności przez Operatora jest przestrzeganie praw i wolności człowieka i obywatela przy przetwarzaniu danych osobowych, w tym ochrona prawa do prywatności, tajemnicy osobistej i rodzinnej.
1.2 Niniejsza Polityka przetwarzania danych osobowych Operatora ("Polityka") dotyczy wszystkich informacji, które Operator może otrzymywać o osobach odwiedzających stronę https://sushi-boutique.pl.
2 Podstawowe pojęcia stosowane w Polityce
2.1 Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych - przetwarzanie danych osobowych za pomocą technologii komputerowej.
2.2 Zablokowanie danych osobowych oznacza czasowe wstrzymanie przetwarzania danych osobowych (chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wyjaśnienia danych osobowych)
2.3 Serwis oznacza zbiór materiałów graficznych i informacyjnych oraz programów komputerowych i baz danych, udostępniający je w sieci Internet pod adresem sieciowym https://sushi-boutique.pl.
2.4 System informacyjny danych osobowych to agregat danych osobowych zawartych w bazach danych oraz technologii informatycznych i środków technicznych, zapewniających przetwarzanie danych osobowych.
2.5. depersonalizacja danych osobowych - działania, w wyniku których niemożliwe jest ustalenie, bez użycia dodatkowych informacji, przyporządkowania danych osobowych do konkretnego Użytkownika lub innego podmiotu danych osobowych.
2.6. przetwarzanie danych osobowych - jakiekolwiek działanie (operacja) lub zestaw działań (operacji) wykonywanych przy użyciu lub bez użycia środków automatyzacji z danymi osobowymi, w tym zbieranie, utrwalanie, systematyzowanie, gromadzenie, przechowywanie, wyjaśnianie (aktualizowanie, zmienianie), pobieranie, wykorzystywanie, przekazywanie (rozpowszechnianie, udostępnianie), anonimizowanie, blokowanie, usuwanie, niszczenie danych osobowych.
2.7 Operator - organ państwowy, organ gminy, osoba prawna lub osoba fizyczna, samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami organizująca i (lub) prowadząca przetwarzanie danych osobowych, a także określająca cel przetwarzania danych osobowych, skład danych osobowych podlegających przetwarzaniu, czynności (operacje) wykonywane z danymi osobowymi.
2.8 Dane osobowe - wszelkie informacje dotyczące bezpośrednio lub pośrednio konkretnego lub zdefiniowanego Użytkownika strony internetowej https://sushi-boutique.pl.
2.9. Dane osobowe, dopuszczone przez podmiot danych osobowych do rozpowszechniania - dane osobowe, do których dostęp zapewnia podmiot danych osobowych poprzez wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, dopuszczone przez podmiot danych osobowych do rozpowszechniania w sposób określony przepisami prawa o danych osobowych (dalej - dane osobowe, dopuszczone do rozpowszechniania).
2.10. Użytkownik - każda osoba odwiedzająca stronę https://sushi-boutique.pl.
2.11. Udostępnianie danych osobowych - działania mające na celu ujawnienie danych osobowych określonej osobie lub określonemu kręgowi osób.
2.12. Rozpowszechnianie danych osobowych - wszelkie działania mające na celu ujawnienie danych osobowych nieokreślonemu kręgowi osób (przekazywanie danych osobowych) lub zapoznanie z danymi osobowymi nieograniczonej liczby osób, w tym publikowanie danych osobowych w mediach, zamieszczanie w sieciach informatycznych i telekomunikacyjnych lub udostępnianie danych osobowych w inny sposób.
2.13. Transgraniczne przekazywanie danych osobowych - przekazywanie danych osobowych na terytorium państwa obcego organowi państwa obcego, zagranicznej osobie fizycznej lub zagranicznej osobie prawnej.
2.14. Zniszczenie danych osobowych - każde działanie, w wyniku którego dane osobowe zostają zniszczone bezpowrotnie z brakiem możliwości dalszego odtworzenia zawartości danych osobowych w systemie informatycznym danych osobowych oraz (lub) zniszczone zostają materialne nośniki danych osobowych.
3 Podstawowe prawa i obowiązki operatora
3.1 Operator ma prawo:
- Uzyskania od podmiotu danych osobowych wiarygodnych informacji i/lub dokumentów zawierających dane osobowe;
- W przypadku cofnięcia przez osobę, której dane osobowe dotyczą, zgody na przetwarzanie danych osobowych, Operator jest uprawniony do dalszego przetwarzania danych osobowych bez zgody osoby, której dane osobowe dotyczą, z przyczyn określonych w ustawie o danych osobowych;
- Samodzielne ustalenie składu i listy środków niezbędnych i wystarczających do zapewnienia wypełnienia obowiązków przewidzianych w ustawie o danych osobowych i przyjętych zgodnie z nią rozporządzeń, o ile ustawa o danych osobowych lub inne ustawy federalne nie stanowią inaczej.
3.2 Operator powinien:
- udzielić osobie, której dane dotyczą, na jej żądanie, informacji związanych z przetwarzaniem jej danych osobowych;
- Zorganizowanie przetwarzania danych osobowych w sposób określony przez obowiązujące przepisy prawa Federacji Rosyjskiej;
- odpowiadać na wnioski i zapytania osób, których dane osobowe dotyczą oraz ich przedstawicieli prawnych, zgodnie z wymogami ustawy o danych osobowych
- Przekazać organowi odpowiedzialnemu za ochronę praw osób, których dane osobowe dotyczą, na wniosek tego organu, niezbędne informacje w terminie 30 dni od dnia otrzymania takiego wniosku
- opublikować lub w inny sposób zapewnić nieograniczony dostęp do niniejszej Polityki przetwarzania danych osobowych
- Podjęcie środków prawnych, organizacyjnych i technicznych w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym lub przypadkowym dostępem, zniszczeniem, modyfikacją, blokowaniem, kopiowaniem, udostępnianiem, rozpowszechnianiem danych osobowych, a także innymi bezprawnymi działaniami w stosunku do danych osobowych
- Zaprzestania przekazywania (rozpowszechniania, udostępniania) danych osobowych, zaprzestania przetwarzania i zniszczenia danych osobowych w sposób i przypadkach przewidzianych w ustawie o danych osobowych
- Wykonywanie innych obowiązków określonych w ustawie o danych osobowych.
4 Główne prawa i obowiązki podmiotów danych osobowych
4.1 Osoby, których dane osobowe dotyczą, mają prawo:
- Otrzymywania informacji związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez przepisy federalne. Informacje są przekazywane przez Operatora podmiotowi danych osobowych w przystępnej formie i nie zawierają danych osobowych dotyczących innych podmiotów danych osobowych, z wyjątkiem przypadków, gdy istnieją uzasadnione podstawy do ujawnienia takich danych osobowych. Wykaz informacji oraz tryb ich uzyskania określa ustawa o danych osobowych;
- Zażądać od operatora wyjaśnienia swoich danych osobowych, zablokowania lub zniszczenia ich, jeżeli dane osobowe są niekompletne, nieaktualne, niedokładne, uzyskane w sposób niezgodny z prawem lub są zbędne dla podanego celu przetwarzania, a także podjąć ustawowe środki ochrony swoich praw;
- warunkować uprzednią zgodę w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu promocji towarów, robót i usług na rynku
- do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych
- wniesienia odwołania do uprawnionego organu ochrony praw podmiotów danych osobowych lub do sądu wobec niezgodnych z prawem działań lub zaniechań operatora w zakresie przetwarzania jego danych osobowych
- Korzystać z innych praw przewidzianych przez ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej.
4.2 Osoby, których dane dotyczą, powinny
- Przekazać Operatorowi dokładne dane o sobie;
- Poinformować operatora o doprecyzowaniu (aktualizacji, modyfikacji) swoich danych osobowych.
4.3 Osoby, które przekazały Operatorowi nieprawdziwe informacje o sobie lub informacje o innym podmiocie danych osobowych bez jego zgody, ponoszą odpowiedzialność zgodnie z prawem Federacji Rosyjskiej. 5.
5. Operator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika
5.1 Nazwisko, imię, patronimik.
5.2. numery telefonów.
5.3 Adres faktycznego zamieszkania i zameldowania w miejscu zamieszkania i (lub) miejscu pobytu.
5.4 Strona internetowa gromadzi i przetwarza również bezosobowe dane o odwiedzających (w tym pliki cookie) za pomocą internetowych usług statystycznych (Yandex Metrika i Google Analytics itp.).
5.5 Wyżej wymienione dane są w dalszej części niniejszej Polityki nazywane Danymi Osobowymi.
5.6 Operator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych dotyczących rasy, pochodzenia etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub filozoficznych oraz życia intymnego.
5.7 Przetwarzanie danych osobowych, dopuszczonych do rozpowszechniania, spośród szczególnych kategorii danych osobowych określonych w części 1 art. 10 ustawy o danych osobowych, jest dopuszczalne, jeżeli przestrzegane są zakazy i warunki określone w art. 10 ust. 1 ustawy o danych osobowych.
5.8 Zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych dopuszczonych do rozpowszechniania będzie sformalizowana odrębnie od innych zgód na przetwarzanie jego danych osobowych. Spełnione zostaną warunki określone w szczególności w art. 10 ust. 1 ustawy o danych osobowych. Wymogi dotyczące treści takiej zgody ustala organ właściwy do spraw ochrony praw osób, których dane osobowe dotyczą.
5.8.1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dopuszczonych do rozpowszechniania zostanie udzielona przez Użytkownika bezpośrednio Operatorowi.
5.8.2 Operator zobowiązany jest w ciągu trzech dni roboczych od otrzymania powyższej zgody Użytkownika do opublikowania informacji o warunkach przetwarzania, zakazach i zasadach przetwarzania danych osobowych dopuszczonych do rozpowszechniania wśród nieograniczonej liczby osób.
5.8.3 Przekazywanie (rozpowszechnianie, udostępnianie, dostęp) danych osobowych, upoważnionych przez podmiot danych osobowych do rozpowszechniania, musi być w każdej chwili wstrzymane na żądanie podmiotu danych osobowych. Wniosek ten musi zawierać nazwisko, imię, patronimik (jeśli występuje), dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail lub adres pocztowy) podmiotu danych osobowych, a także listę danych osobowych, których przetwarzanie ma zostać zakończone. Dane osobowe określone w niniejszym zapytaniu mogą być przetwarzane wyłącznie przez Operatora, do którego kierowane jest zapytanie.
5.8.4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dopuszczonych do dystrybucji wygasa z chwilą otrzymania przez Operatora wniosku, o którym mowa w pkt 5.8.3 niniejszej Polityki, dotyczącego przetwarzania danych osobowych.
6. Zasady przetwarzania danych osobowych
6.1 Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgodnej z prawem i rzetelnej.
6.2 Przetwarzanie danych osobowych jest ograniczone do osiągnięcia konkretnych, wcześniej ustalonych i uzasadnionych celów. Nie dopuszcza się przetwarzania danych osobowych niezgodnego z celami, dla których dane osobowe są zbierane.
6.3 Bazy danych zawierające dane osobowe, które są przetwarzane w celach niezgodnych ze sobą, nie są łączone.
6.4 Przetwarzane są tylko te dane osobowe, które spełniają cele, dla których są przetwarzane.
6.5 Treść i zakres przetwarzanych danych osobowych jest zgodny z podanymi celami przetwarzania. Przetwarzane dane osobowe nie mogą być nadmierne w stosunku do ustalonych celów przetwarzania. 6.6.
6.6 Podczas przetwarzania danych osobowych należy zapewnić dokładność danych osobowych, ich wystarczalność, a w razie potrzeby także adekwatność w stosunku do celu przetwarzania danych osobowych. Operator podejmie niezbędne środki i/lub zapewni, że niekompletne lub niedokładne dane zostaną usunięte lub wyjaśnione.
6.7 Dane osobowe będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż wymagają tego cele przetwarzania danych osobowych, chyba że okres przechowywania danych osobowych jest ustalony przez prawo federalne, umowę, której stroną, beneficjentem lub gwarantem jest osoba, której dane dotyczą. Przetwarzane dane osobowe są niszczone lub pozbawiane cech osobowych po osiągnięciu celów przetwarzania lub jeśli nie jest to już konieczne do osiągnięcia tych celów, o ile prawo federalne nie stanowi inaczej.
7. Cele przetwarzania danych osobowych
7.1 Cel przetwarzania danych osobowych Użytkownika:
- Wyjaśnienie szczegółów zamówienia.
7.2 Operator ma również prawo do wysyłania użytkownikowi powiadomień o nowych produktach i usługach, ofertach specjalnych i różnych wydarzeniach. Użytkownik zawsze może zrezygnować z otrzymywania wiadomości informacyjnych, wysyłając do Operatora wiadomość e-mail na adres imofei.m@gmail.com z dopiskiem "Rezygnacja z powiadomień o nowych produktach i usługach oraz ofertach specjalnych".
7.3 Zanonimizowane dane Użytkownika gromadzone za pomocą usług statystyki internetowej służą do zbierania informacji o aktywności Użytkownika na stronie internetowej oraz do poprawy jakości strony internetowej i jej zawartości.
8. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
8.1 Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez operatora są.
- Umowy zawarte pomiędzy operatorem a podmiotem danych osobowych;
- Ustawy federalne i inne akty prawne w zakresie ochrony danych osobowych
- Zgoda Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych oraz na przetwarzanie danych osobowych, które są dopuszczone do rozpowszechniania.
8.2 Operator przetwarza dane osobowe Użytkownika tylko wtedy, gdy zostaną one wypełnione i/lub przesłane przez samego Użytkownika za pośrednictwem specjalnych formularzy znajdujących się na stronie internetowej https://sushi-boutique.pl lub przesłane Operatorowi pocztą elektroniczną. Wypełniając odpowiednie formularze i/lub przesyłając swoje dane osobowe do Operatora, Użytkownik wyraża zgodę na niniejszą Politykę.
8.3. Operator przetwarza zanonimizowane dane o Użytkowniku, jeżeli jest to dozwolone w ustawieniach przeglądarki Użytkownika (włączono zapisywanie plików cookies i korzystanie z technologii JavaScript).
8.4 Podmiot danych osobowych samodzielnie decyduje o udostępnieniu swoich danych osobowych i wyraża zgodę w sposób wolny, dobrowolny i we własnym interesie.
9. Warunki przetwarzania danych osobowych
9.1 Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie jej danych osobowych.
9.2 Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do osiągnięcia celów określonych w umowie międzynarodowej Federacji Rosyjskiej lub przez prawo, do wykonywania funkcji, uprawnień i obowiązków nałożonych na operatora przez ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej.
9.3 Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla wymiaru sprawiedliwości, wykonania aktu sądowego, aktu innego organu lub urzędnika, który ma być wykonany zgodnie z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej dotyczącym postępowania egzekucyjnego.
9.4 Przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do wykonania umowy, której stroną lub beneficjentem lub gwarantem jest osoba, której dane osobowe dotyczą, a także do zawarcia umowy z inicjatywy osoby, której dane osobowe dotyczą lub umowy, w ramach której osoba, której dane osobowe dotyczą, będzie beneficjentem lub gwarantem.
9.5 Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji praw i uzasadnionych interesów operatora lub osób trzecich, lub do osiągnięcia społecznie ważnych celów, o ile nie narusza to praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
9.6 Przetwarzanie danych osobowych, do których dostęp został przyznany przez osobę, której dane dotyczą lub na jej wniosek (dalej "publicznie dostępne dane osobowe").
9.7 Przetwarzanie danych osobowych podlegających publikacji lub obowiązkowemu ujawnieniu zgodnie z prawem federalnym.
10. Procedura zbierania, przechowywania, przekazywania i innego przetwarzania danych osobowych
Bezpieczeństwo danych osobowych, przetwarzanych przez Operatora, zapewnione jest poprzez wdrożenie środków prawnych, organizacyjnych i technicznych, niezbędnych do pełnej realizacji wymogów obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
10.1 Operator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych i podejmuje wszelkie możliwe środki w celu wykluczenia dostępu do danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
10.2 Dane osobowe Użytkownika nigdy, pod żadnym pozorem nie będą przekazywane osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków związanych z realizacją obowiązujących przepisów prawa lub gdy osoba, której dane osobowe dotyczą, wyraziła zgodę na przekazanie przez Operatora danych osobie trzeciej w celu realizacji zobowiązań wynikających z umowy cywilnoprawnej.
10.3 W przypadku stwierdzenia nieścisłości w danych osobowych, Użytkownik może samodzielnie dokonać aktualizacji danych osobowych poprzez wysłanie zgłoszenia na adres mailowy Operatora imofei.m@gmail.com z dopiskiem "Aktualizacja danych osobowych".
10.4 Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od osiągnięcia celów, dla których dane osobowe zostały zebrane, chyba że umowa lub obowiązujące przepisy prawa przewidują inny okres.
Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez przesłanie Operatorowi powiadomienia drogą elektroniczną na adres e-mail Operatora imofei.m@gmail.com z dopiskiem "Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych".
10.5 Wszystkie informacje, które są gromadzone przez usługi osób trzecich, w tym systemy płatności, środki komunikacji i innych dostawców usług, są przechowywane i przetwarzane przez te osoby (Operatorów) zgodnie z ich Umową użytkownika i Polityką prywatności. Podmiot danych osobowych i/lub Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z tymi dokumentami w odpowiednim czasie. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, w tym usługodawców, o których mowa w niniejszym punkcie.
10.6 Ustanowione przez podmiot danych osobowych zakazy dotyczące przekazywania (innego niż udzielenie dostępu), a także przetwarzania lub warunków przetwarzania (innego niż uzyskanie dostępu) danych osobowych dopuszczonych do rozpowszechniania nie mają zastosowania w przypadkach przetwarzania danych osobowych w interesie państwowym, publicznym i innym, określonym przez ustawodawstwo rosyjskie.
10.7. Operator zapewnia poufność danych osobowych podczas ich przetwarzania.
10.8 Operator przechowuje dane osobowe w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż wymagają tego cele przetwarzania danych osobowych, chyba że okres przechowywania danych osobowych jest ustalony przez prawo federalne, umowę, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, beneficjentem lub gwarantem, którego beneficjentem jest osoba, której dane dotyczą.
10.9. Warunkiem zakończenia przetwarzania danych osobowych może być osiągnięcie celów przetwarzania danych osobowych, wygaśnięcie zgody osoby, której dane dotyczą lub wycofanie zgody przez osobę, której dane dotyczą, a także stwierdzenie niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych.
11. Wykaz czynności wykonywanych przez operatora z otrzymanymi danymi osobowymi
11.1. Operator zbiera, ewidencjonuje, systematyzuje, gromadzi, przechowuje, wyjaśnia (aktualizuje, zmienia), wyodrębnia, wykorzystuje, przekazuje (rozpowszechnia, udostępnia), anonimizuje, blokuje, usuwa i niszczy dane osobowe.
11.2 Operator dokonuje zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych z odbiorem lub bez odbioru i/lub przekazu otrzymanych informacji za pośrednictwem sieci informatycznych i telekomunikacyjnych.
12) transgranicznego przekazywania danych osobowych
12.1 Operator jest zobowiązany do upewnienia się przed rozpoczęciem transgranicznego przekazywania danych osobowych, że państwo obce, na terytorium którego ma nastąpić przekazanie danych osobowych, zapewnia rzetelną ochronę praw osób, których dane dotyczą.
12.2 Transgraniczne przekazywanie danych osobowych do państw obcych, które nie spełniają powyższych wymogów, może mieć miejsce tylko wtedy, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi pisemną zgodę na transgraniczne przekazywanie jej danych osobowych i/lub na realizację umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.
13. Poufność danych osobowych
Operator i inne osoby, które uzyskały dostęp do danych osobowych, są zobowiązane do nieujawniania osobom trzecim i nie rozpowszechniania danych osobowych bez zgody osoby, której dane dotyczą, o ile prawo federalne nie stanowi inaczej.
14. Przepisy końcowe
14.1 Użytkownik może uzyskać wszelkie wyjaśnienia w interesujących go kwestiach dotyczących przetwarzania jego danych osobowych, kontaktując się z Operatorem za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem imofei.m@gmail.com.
14.2 Niniejszy dokument będzie odzwierciedlał wszelkie zmiany w polityce przetwarzania danych osobowych Operatora. Polityka obowiązuje bezterminowo do czasu zastąpienia jej nową wersją.
14.3 Aktualna wersja Polityki jest ogólnie dostępna w Internecie pod adresem https://sushi-boutique.pl/policy1.
Made on
Tilda